Blog

Ogrodzenie placu budowy zgodnie z przepisami

Czas czytania: ok. 5 minut

Artykuł w skrócie:

  1. Jakie przepisy regulują kwestie ogrodzenia placu budowy?
  2. Ogrodzenie placu budowy – czy zawsze jest niezbędne?
  3. Ogrodzenie placu budowy – pozwolenie czy zgłoszenie?
  4. Minimalna wysokość ogrodzenia placu budowy i przepisy dotyczące stref niebezpiecznych

Ogrodzenie placu budowy zgodnie z przepisami zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i osobom postronnym. Oprócz funkcji ochronnych, ogrodzenia pełnią również rolę informacyjną, ograniczając dostęp do terenu budowy oraz sygnalizując potencjalne niebezpieczeństwa. W poniższym tekście przyjrzymy się bliżej regulacjom prawnym związanym z ogrodzeniem placu budowy, wymaganiom dotyczącym stawiania takich ogrodzeń, a także minimalnej wysokości i przepisom dotyczącym wygradzania stref niebezpiecznych.

Jakie przepisy regulują kwestie ogrodzenia placu budowy?

Ogrodzenia placów budowy podlegają przepisom zawartym w kilku dokumentach prawnych. Są to:

  • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisy te określają, czy ogrodzenie placu budowy jest wymagane oraz jakie warunki musi spełniać. Dowiesz się też czy jego postawienie wymaga ubiegania się o specjalne zezwolenia.

Ogrodzenie placu budowy – czy zawsze jest niezbędne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, wymagane jest bezwzględnie zabezpieczenie placu budowy. Ogrodzenie jest formą takiego zabezpieczenia i uniemożliwia dostęp do placu budowy osobom nieupoważnionym. Jest to standardowe zabezpieczenie, chyba że specyfika budowy nie pozwala na postawienie ogrodzenia. W takich przypadkach należy wyraźnie oznaczyć teren budowy i w razie potrzeby, nadzorować go. Ogrodzenie, choć nie stanowi bezwzględnego wymogu, jest jednak podstawowym środkiem zabezpieczającym, stosowanym na większości placów budowy.

Ogrodzenie placu budowy – pozwolenie czy zgłoszenie?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, ogrodzenia do wysokości 2,2 metra nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani też zgłoszenia. Przekroczenie tej wysokości wiąże się z koniecznością zgłoszenia zamiaru postawienia ogrodzenia do odpowiedniego urzędu i może być zrealizowane po upływie 21 dni od zgłoszenia, o ile nie zostaną przez urząd zgłoszone żadne zastrzeżenia. Warto jednak podkreślić, że tymczasowe ogrodzenia placu budowy, które mają na celu ochronę terenu w trakcie trwania robót, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia.

Minimalna wysokość ogrodzenia placu budowy i przepisy dotyczące stref niebezpiecznych

Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku określają, że ogrodzenie placu budowy musi mieć co najmniej 1,5 metra wysokości. Wymaga się tego niezależnie od tego, czy jest to płot panelowy, siatka czy inny rodzaj przegrody. Dodatkowo, niektóre prace budowlane wymagają szczególnych środków ostrożności, w tym odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania terenu ich prowadzenia. Do prac tego rodzaju należą między innymi roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci infrastrukturalnych, roboty rozbiórkowe, impregnacyjne, montaż i demontaż rusztowań, obróbka kamieni, prace związane z użyciem materiałów wybuchowych oraz roboty zbrojarskie i betoniarskie. Dla tych wszystkich działań przewiduje się specyficzne wymogi dotyczące ogrodzenia i zabezpieczenia. Nie tylko musimy odpowiednio ogrodzić te strefy, ale także wyraźnie je oznakować. Można tym zapobiec dostępowi osób postronnych oraz informować o potencjalnych zagrożeniach. 

Ogrodzenie placu budowy to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim ważny element zabezpieczający teren robót. Jego prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz oznakowanie są niezbędne dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa i porządku w trakcie realizacji projektów budowlanych. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu przepisów i zaleceń, możliwe jest skuteczne zminimalizowanie ryzyka zagrożenia życia oraz strat materialnych i zapewnienie sprawnego przebiegu prac. Skontaktuj się z zespołem z Eurofance i dowiedz się więcej na temat ogrodzenia placu budowy.