Blog

Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem – o czym należy pamiętać grodząc działkę?

Czas czytania: ok. 10 minut

Ogrodzenie nieruchomości nie jest żadnym obowiązkiem. Mimo to warto się na nie zdecydować. Przede wszystkim dlatego, że ogrodzenie wpływa na poprawę bezpieczeństwa całej posesji. Dzięki swoim warunkom technicznym umożliwia zachowanie prywatności na ogrodzonym terenie. Ogrodzenie jest także elementem wpływającym na estetykę całej nieruchomości. Są jednak aspekty, o których należy pamiętać, zanim rozpoczniemy planowanie budowy ogrodzenia. W dzisiejszym wpisie sprawdzamy, na czym polega budowa ogrodzenia zgodnie z prawem.

Artykuł w skrócie:

 1. Ogrodzenie bez pozwolenia
 2. Budowa ogrodzenia, jakie formalności?
 3. Zgodność budowy ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 4. Budowa ogrodzenia – warunki techniczne
 5. Budowa ogrodzenia i zgoda sąsiada
 6. Ogrodzenie od ulicy i zbiornika wodnego

Planowanie budowy ogrodzenia rozpocząć trzeba od zapoznania się z przepisami prawa. Regulują one szereg aspektów, które dotyczą m.in. wysokości ogrodzenia, z czego powinno być zbudowane, a także w jakich odległościach. Nie mniej jednak znajomość przepisów w tym zakresie, zaoszczędzi niepotrzebnych problemów. Dzięki temu dowiemy się jak zbudować ogrodzenie bez pozwolenia, w jakich przypadkach niezbędne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia. To także pomoc w odpowiedzi na pytania, kto ponosi koszty budowy ogrodzenia oraz czy potrzebna jest zgoda sąsiada na postawienie ogrodzenia.

Ogrodzenie bez pozwolenia

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę ogrodzenia? Czy trzeba zgłaszać budowę? To pytania, które nurtują wielu właścicieli nieruchomości. W tym zakresie zrodzić się może wiele wątpliwości. Jednak warto sięgnąć do art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.). W jasny sposób określa on, że ogrodzenie bez pozwolenia można zbudować, jeśli jego wysokość nie przekracza 2,20 m. W takiej sytuacji nie jest potrzebne także zgłoszenie.

Warto podkreślić, że ogrodzenie terenu na czas budowy jest wymagane. Musi ono zapewniać bezpieczeństwo przebywającym na terenie budowy, a także poza nią. Co ważne, ogrodzenie na czas budowy również nie wymaga żadnego zgłoszenia.

Budowa ogrodzenia, jakie formalności?

Inaczej sprawa wygląda, jeśli planujemy budowę ogrodzenia powyżej 2,20 m wysokości. Niezbędne wtedy będzie dokonanie zgłoszenia do starostwa powiatowego lub odpowiedniego wydziału w urzędzie gminy bądź miasta. To samo w przypadku ogrodzenia pełniącego funkcję muru oporowego.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia powinno nastąpić co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych. W zgłoszeniu musi być określony rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót, a ponadto termin ich rozpoczęcia.

W ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracyjny może wnieść sprzeciw. Wydawany jest on w formie decyzji. Jeśli w terminie 21 dni decyzja o sprzeciwie nie zostanie wydana, przyjmuje się tzw. milczącą zgodę. Inwestor może przystąpić wtedy do prac budowlanych.

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie budowy ogrodzenia ważne jest przez 3 lata. Jeżeli w terminie 3 lat od daty planowanego rozpoczęcia prac nie zostaną one podjęte, konieczne będzie wystąpienie z ponownym zgłoszeniem. Pod względem formalnym nie będzie się ono różniło od pierwotnego zgłoszenia.

Zgodność budowy ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Bez względu na wszystko, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie ma znaczenia, czy chcemy zbudować ogrodzenie bez pozwolenia, czy takie, którego wysokość nakłada na nas obowiązek zgłoszenia. Dokument ten może nakładać dodatkowe wytyczne w zakresie budowy ogrodzenia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może określać kilka aspektów dotyczących budowy ogrodzenia. W jego treści mogą znaleźć się wytyczne w zakresie wysokości ogrodzenia, materiałów, z jakich może być wykonane, a nawet koloru.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazane są również granice między innymi działkami, drogami oraz zabudowaniami. Jest to znacząca informacja, którą należy uwzględnić, rozpatrując kwestię ogrodzenia od strony drogi oraz sąsiadów.

Budowa ogrodzenia – warunki techniczne

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów prawnych konieczne jest zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Sprecyzowano w nim warunki techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt. Jednocześnie ujęto, że zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach niższych niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła, a także innych podobnych wyrobów i materiałów.

Ten sam dokument reguluje kwestie innych elementów ogrodzenia. Bramy i furtki nie mogą się otwierać na zewnątrz działki. Brama powinna mieć szerokość co najmniej 2,4 m. Z kolei furtka nie powinna mieć szerokości mniejszej niż 0,9 m.

Budowa ogrodzenia i zgoda sąsiada

Ogrodzenie sąsiadujących działek bywa niekiedy kwestią problemową. We wspomnianym już miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwidocznione są granice nieruchomości. Trzeba na nie zwrócić uwagę, planując budowę ogrodzenia, aby ich nie przekroczyć.

Ogólnie rzecz ujmując, budowa ogrodzenia nie wymaga żadnej zgody sąsiada. Jednak w sytuacji, gdy ogrodzenie miałoby przebiegać przez granicę działek, trzeba się z sąsiadem dogadać. Wtedy granica nieruchomości mogłaby wyznaczać także środek ogrodzenia, a jego równe części powinny być rozłożone po obu stronach. Zatem połowa ogrodzenia mogłaby znajdować się po stronie naszej nieruchomości, a część po stronie sąsiada.

W sytuacji, kiedy sąsiad wyraża zgodę na wspólne ogrodzenie, można się dogadać także w kwestii jego finansowania. Nie jest to co prawda nakazane żadnymi przepisami, jednak wspólne ponoszenie kosztów wzniesienia ogrodzenia, jeśli między sąsiadami panuje zgoda, jest najwygodniejszym dla obu stron rozwiązaniem. Przepisy wkraczają, dopiero kiedy konieczne jest przeprowadzenie napraw wspólnego ogrodzenia. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm., sąsiedzi powinni wspólnie ponosić koszty napraw takiego ogrodzenia.

Z kolei braku zgody między sąsiadami, należy wznieść ogrodzenie w granicach własnej działki. Wtedy też inicjator budowy ponosi wszelkie jej koszty. Jednocześnie unika się ewentualnych przyszłych sporów granicznych między sąsiadami.

Decydując się na ogrodzenie wewnątrz własnej nieruchomości, trzeba też uważać, aby nie doprowadzać do immisji. Przez to pojęcie rozumie się sytuacje oddziaływania jednej nieruchomości na drugą. Dotyczy to także ogrodzenia. Nie powinno ono stwarzać zagrożenia dla sąsiada, a także uniemożliwiać mu swobodne z niego korzystanie. Można tu przywołać sytuację wybudowania zbyt wysokiego ogrodzenia pozbawiającego sąsiada dostępu do światła słonecznego bądź zasłaniającego mu okna.

Ogrodzenie od ulicy i zbiornika wodnego

Ogrodzenie od ulicy jest bardzo ważną sprawą w planowaniu budowy. Niezbędne jest uwzględnienie jego odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) należy zachować następującą odległość ogrodzenia:

 • autostrada – 30 m (w terenie zabudowy) oraz 50 m (poza terenem zabudowy,
 • droga ekspresowa – 20 m (w terenie zabudowy) oraz 40 m (poza terenem zabudowy,
 • droga krajowa – 10 m (w terenie zabudowy) oraz 25 m (poza terenem zabudowy,
 • droga wojewódzka lub powiatowa – 8 m (w terenie zabudowy) oraz 20 m (poza terenem zabudowy,
 • droga gminna – 6 m (w terenie zabudowy) oraz 15 m (poza terenem zabudowy,

Istotne jest, aby elementy ogrodzenia od ulicy, które będzie do niej przylegało, nie przekraczały granicy oddzielającej te powierzchnie, a także nie wystawały poza obręb działki.

W przypadku nieruchomości graniczących z rzekami, jeziorami bądź morzami, możliwe jest postawienie ogrodzenia w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej.